De Esoteriska Grunderna

Kunskapen om livet självt.

Är du intresserad av de mer djupgående frågorna om människan och livet?

Välkommen att ta del av den esoteriska kunskapen som under årtusenden bara varit tillgänglig för de invigda. Attraktionslagen var en del av den esoteriska kunskapen som hölls dold för gemene man. När boken The Secret, Hemligheten, publicerades blev kunskapen om tankarnas skaparkraft allmänt känt. Men det finns så mycket mer som nu kommer upp till ytan, inte minst genom den moderna vetenskapens nya upptäckter om verklighetens innersta natur.

Den esoteriska läran handlar främst om dig själv och hur din inre föreställningsvärld påverkar din yttre verklighet, då dessa är oupplösligen sammanlänkade och inte går att skilja åt.

Välkommen till en spännande inre resa!

LIVSKUNSKAP

Den esoteriska läran handlar om kunskapen om livet självt. Här nedan finner du några av de esoteriska grunderna som kan vara bra att känna till. Livet blir så mycket lättare om vi får en djupare förståelse för verklighetens innersta natur.

Vad är verkligt?

Inom den esoteriska läran pratar man om att verkligheten, Mayan, är en illusion, en sinnenas slöja. Men vad är egentligen verkligheten och vad har sinnena med illusionen att göra?

Verkligheten är uppbyggd av de fyra dimensionerna;

  • Sträckan
  • Ytan
  • Rummet
  • Rörelsen = tiden

För att dessa dimensioner ska existera måste det finnas en iakttagare som skapar både rummet och tiden.

Den yttre verkligheten som du ser utanför dig är egentligen beläget i hjärnan eller i sinnet. Hjärnan bygger upp en modell så att du upplever en tredimensionell verklighet trots att bilden du ser är tvådimensionell. Du upplever det som om du betraktar en yttre verklighet fast i själva verket betraktar du bara en modell av verkligheten som finns i din hjärna.

Hjärnan uppdaterar hela tiden verkligheten genom den information som du tar in via dina sinnen som tolkar frekvenser och omvandlar det till färg, doft, känsel, ljud och smak

Läs mer om hur våra sinnen tolkar frekvenser

Genom våra sinnen och hjärnan skapar vi verkligheten och vi är långt ifrån separerade ifrån den, utan snarare en del av den.

Visst väcker det en förundran! Utan dig skulle inte den vackra färgstarka naturen och fågelkvittret existera. Du, naturen och fågeln samverkar för att skapa detta fantastiska!

Lever vi alla i samma verklighet? Troligtvis inte. Vi har alla olika versioner av verkligheten. Vi uppfattar, upplever och skapar olika verkligheter beroende på vem vi är.

Vad är tid?

Tiden är den fjärde dimensionen i verklighetens uppbyggnad och är inte heller verklig och statisk på det sätt vi lärt os.

Tiden är knutet till det livsrum som vi befinner oss i för tiden skulle inte kunna existera utan massa. Tid är ett mått på massa i rörelse och är den process genom vilken vi upplever förändrar i universum.

Planeten har en annan grundfrekvens än människan och ligger lite före oss i tid. Det är inte ovanligt att djur känner av en jordbävning innan det sker och därför hinner lämna platsen.

Det enda ögonblick vi kan uppleva är nuet. När vi tänker på det förflutna eller på framtiden gör vi det alltid nu.

Var och en av oss har antagligen helt olika tidsuppfattning, dels beroende på var och ens unika grundfrekvens men också beroende på vad vi gör. Visst har tiden en förmåga att gå snabbare när vi har roligt!

Våra sinnen kan endast tolka en ytterst liten del av de frekvenser som omger oss. Verkligheten rymmer oändligt mycket mer än det vi kan ta in.

Vad är en människa?

En människa har en fysisk kropp men är också eterisk, dvs vi existerar även i en icke-fysisk form, men de eteriska lagren som omger den fysiska kroppen kan vi inte se med blotta ögat.

De eterfält som omger den fysiska kroppen kallas auran. Närmast huden finns det undermedvetna, därefter astralkropp som är uppbyggd av känslor. Utanför känslokroppen ligger mentalkroppen som är uppbyggd av tankeenergi. Genom esoteriska trådar förankras de esoteriska kropparna med den fysiska kroppen.

Inte ens den fysiska kroppen är fast och statisk utan består av förtätad energi som är under ständig förändring, påverkbar för den miljö vi befinner oss i.

Tänk på att den miljö som vår kropp ständigt befinner sig i är våra egna eteriska fält.

Vi påverkas ständigt av andra människors energifält, ibland är vi medvetna om det, andra gånger inte. Vi kan känna oss upplyfta av andras sinnestillstånd liksom vi kan bli nedtyngda eller dränerade på vår egna energi.

Vi fångar även upp andras tankegångar. Kanske har du tänkt på en person och plötsligt så ringer denna någon i samma stund?

Om vi människor består av energi som integrerar med andras energi, hur kan vi då helt säkert veta att de tankar vi tänker och de känslor vi känner är våra?

Vem är du?

Hur definierar du dig själv? Dina egenskaper? Dina värderingar? Vilka drömmar har du? Vad är viktigt för dig? Hur tänker du?

Har din beskrivningen av dig själv skiftat genom åren? Är det som är du hugget i sten eller är du föränderlig?

Vi spelar hela tiden olika roller i våra liv; vi har en roll som förälder, som kollega, som partner, som vän och så vidare. Vi kan förändra allt från tonfall, språkbruk, kroppsspråk och egenskaper beroende på vem vi för stunden definierar oss som och vem vi pratar med. Det blir oftast mycket konstigt om vi blandar ihop våra roller och beter oss på samma sätt mot ett litet barn som vi gör mot en kollega eller chef. Det innebär också att personer du möter kan ha helt skilda uppfattningar om dig som person.

Rollerna växlar mycket snabbt och utan att vi tänker på det, det sker automatiskt genom undermedvetna processer. Det är inte ovanligt att fel rollgestalt “skickas fram” från det undermedvetna.

Exempel

Om du vuxit upp med en dominerande förälder har du troligtvis utvecklat en undergiven barnroll och denna roll kan aktiveras vid tillfällen där du känner dig underlägsen även i vuxen ålder. Du krymper ihop, rösten blir svag och du har svårt att hitta de rätta orden och det är inte så konstigt eftersom en tidigare version av dig har aktiverats.

Varför skickar det undermedvetna fram fel roll?

Vi lämnar inte det förflutna bakom oss utan vi bär alla erfarenheter och känslor med oss i de eteriska fälten. All energi har en form av dragningskraft vilket gör att vi kan hamna i likartade situationer som väcker likartade känslor till liv. Genom att skicka fram en roll som bär på en oförlöst negativ känsla får vi ett bra tillfälle att förlösa känslan och tömma den på kraft så att det inte påverkar oss längre.

Vår personlighet är summan av alla våra olika roller och hur väl dessa roller samarbetar med varandra.

Vägledande samtal

Genom vägledande samtal kan du nå ökad självkännedom om de roller du bär på och få hjälp att förändra och förlösa det som håller dig tillbaka.

Vem är du, del 2?

Förutom att du har ett ego, som är präglat av din uppväxtmiljö, finns det ytterligare delar dig som inte syns och definieras på samma sätt som ditt ego. -En sorts andra version av dig.

Grundpersonlighet

Grundpersonligheten är summan av alla tidigare inkarnationers erfarenheter, talanger och förmågor, som inte tillhör ditt präglade ego.

Uppskattningsvis ärver vi runt 90 procent av våra egenskaper från tidigare generationer men de återstående 10 procenten är våra helt unika egenskaper, talanger och förmågor som vi är födda med.

Skuggan

Skuggan är summan av alla dina rädslor, oönskade egenskaper, konflikter, trauman och allt det det som du vill undvika.

Ju mer du försöker fly från din Skugga desto mer intensivt kommer Skuggan att jaga dig så att du en dag stannar upp och tar itu med dina rädslor. Skuggan upplöses då och mister sin dragningskraft.

Sabotören

Sabotören är summan av många rollers osäkerhet.

När vi klankar ner på oss själva ger vi näring till Sabotören och om den växer sig alltför stark kan den ta över och ge en förvrängd negativ bild av verkligheten. Sabotörskraften är nedbrytande till sin natur.

Den Gamla Visa eller Vise

Den Gamla Visa är summan av all din visdom och klarhet, som vet orsaken till varför alla dina trauman, konflikter och rädslor har uppstått i ditt liv.

Den Gamla Visa vet också hur du kan förlösa dem, har svaren på dina frågor och står för trygghet och stabiliteten i ditt liv.

Vittnet

Vittnet är summan av alla dina sinnen och allt som hänt i ditt liv. Vittnet registrerar och lagrar allt utan värdering, tanke eller känsla. Vittnet är en energipunkt som är belägen en bit utanför vänster öra.

Vid en nära-döden-upplevelse kan Vittnet spelas upp och hela livet kan passera revy på bara några få sekunder.

Inkarnationsskuggan

Inkarnationsskuggan är summan av alla tidigare vittnen från tidens begynnelse. Det innebär att ditt nuvarande Vittne blir en del av Inkarnationsskuggan i själens nästkommande inkarnation, som enligt den esoteriska läran finns placerad i hjärtats vänstra kammare.

Instinktivt vet vi oftast att hjärtat har en större betydelse än bara en muskel som pumpar runt blodet. Det är inte så konstigt eftersom din själs energi finns lagrad där.

Överlevaren

Överlevaren är livgivaren, en urkraft som finns i varje livsyttring. Överlevaren kan ta över vid extrema situationer och när din överlevnad är hotad.

När Överlevaren träder in kan det som vi kallar mirakel inträffa.

Vägvisaren

Den kraftkällan som kallas Vägvisaren finns på flera nivåer; individuellt, kollektivt och universellt.

Vägvisaren förmedlar sig ofta genom intuitionen men vägvisartecknen kan manifesteras och förmedlas genom nattdrömmar, fysiska ting eller personer du möter i din vardag, dvs så kallade dagsdrömmar (som inte är detsamma som dagdrömmeri).

Vägvisarkraftens kännetecken är att den får dig att reagera och agera, att den är upplysande och hjälper dig att ta ut riktningen, utan värdering.

På energinivå existerar vi i flera lager, kanske även i flera dimensioner. Vi får vara ödmjuka för att vi vet bara det vi vet.

Universums utveckling

Skapelseprocessen

Vad innebär skapelseprocessen? Att förstå processen hur allt skapat uppstår är verkligen inte det lättaste och mycket vet vi helt enkelt inte. Men vi vet ändå en del.

För att universum ska kunna expandera måste det vara en substans som inte “späs ut” ju större den blir. -En form av inflationssubstans som fungerar som byggstenar till hela skapelsen, för skapelseprocessen fortgår alltjämt; nya stjärnor föds, gamla släcks, liksom hela galaxer bildas.

Det verkar som om skapelsen är uppbyggd utifrån en sorts ur-eter, som i olika sammanhang kallas allt från prana, qi eller livsenergi. Universum har en grundgravitation och när energin förtätas komprimeras kraften och gravitationen blir starkare. Gravitationen har en inneboende rörelse med en kraft som är tilldragande. Livsenergins två mest grundläggande egenskaper är att den är elektrisk och magnetisk

För runt 13,8 miljarder år sedan (enligt vetenskapens beräkningar) föddes universum utifrån en rörelse, som börjar att samla materia; först till plasma, därefter till gas, mineral, växt, djur och människa.

I den esoteriska läran pratar man om intet och reflexen. Hur intet innehöll all kunskap, den maskulina och feminina grundenergin, yin och yang, men att rörelsen saknades i begynnelsen. Allt var stilla. Därefter sker en kosmisk impuls och en form av uppvaknande sker och en rörelse tar sin början.

Man skulle kunna likna universums födelse med en befruktning. Efter att spermien kommit in i ägget, sprängs spermien, två könsceller smälter samman och sedan händer det ingenting på nästan ett dygn. Helt plötslig sker något, en rörelse, och den första cellen bildas och därefter går det snabbt när celldelningen dubblar sig. Precis detta händer även vid universums början då universum växer och fördubblas explosionsartat snabbt, från att ha varit i vila.

Universums två främsta egenskaper är att skapa och expandera. Precis som människans.

Olika krafter som styr

För att rörelse ska uppstå måste det finnas två motsatta krafter och vi lever därför i en två-polig värld, då en en-polig värld hade saknat rörelse. Detta innebär att allting i skapelsen är dualistiskt, jorden har en plus- och minuspol, liksom våra kroppar har en plus- och minuspol. Vi har den maskulina och feminina principen, yin och yang, två krafter som samverkar, samarbetar och som ständigt byter plats med varandra. Ingenting är statiskt.

Allt som existerar är i grunden energi, som omvandlas och omskapas, och all energi följer vissa lagar. Genom att få förståelse för verklighetens innersta natur förändras vårt sätt att se på världen radikalt, speciellt när vi får insikt över att vi människor är bärare av samma kraftkälla som skapar världar.

Vi befinner oss i ett ständigt informationsflöde av energi, som existerar på flera nivåer, antingen i fysisk eller icke-fysisk form. Genom att lära oss mer om det icke-fysiska upptäcker vi en verklighet som varit dold, fast vi kanske ändå anat att det finns något mer än det vi kan se.

Den esoteriska läran handlar om att väcka upp en medvetenhet om vilken kraft vi människor besitter. Det första steget har du redan tagit. Din nyfikenhet har tagit dig hit.

Den esoteriska läran spänner över ett mycket brett fält och tar upp bland annat frågor om själen, inkarnation, karma, andevärlden och hur vi skapar våra liv.

Intresserad av att veta mer om de esoteriska grunderna?

Anmäl dig till “Andlig spis”, där intressanta livsfrågor diskuteras under gemytliga former.

Vi har tidigare trott att världen, liksom våra kroppar, huvudsakligen består av massa men det är allt annat än sant. Forskning visar att verkligheten är mer komplex än vad vi någonsin trott och överträffar vår vildaste fantasi.