Yin och Yang

Energi utgör basen för allt liv och all rörelse skapas utifrån en polaritet, två motpoler. Yin är en metafor för det kvinnliga och yang för det manliga. Yin och Yang är inte bara två polariteter utan ska också ses som en helhet där ingenting kan existera utan det andra, två oskiljbara, jämbördiga krafter som kompletterar varandra. Tillsammans utgör de allt som är.

Yin och yang används för att förklara den ständigt pågående processen med naturlig förändring. Ingenting är beständigt till sin natur utan är i ständig rörelse.

Yin är stillhet och yang är rörelse. Yin är natt och yang är dag. Men om du tar sover på dagen blir det yin inom yang. Sommar är yang och vinter yin men även vintertid kan en dag upplevas somrig och blir då yang inom yin. Yin och yang är med andra ord inga absoluta krafter utan de existerar i en gradskala som är under ständig förändring.

I ett flöde finns det alltid olika grader där yin övergår naturligt i yang och vice versa. Du vaknar pigg (yang), men under dagen blir du trött för att senare vilja vila (yin). När yin nått ett visst stadium går det över i yang. När yang nått en viss gräns går det över i yin. Hos yin finns hela tiden fröet till yang och tvärtom.

Yinenergierna är jordens energier och yang är kosmos energier. Människokroppen tar upp dem båda genom sitt chakrasystem.

Symbolen över yin och yang, ett flöde som föreställer rörelsen i yin och yangs energiväxlingar.

Grundelement

De två grundelementen som genomsyrar allt har en feminin och maskulin aspekt. De två kraftsystemen utgör en enhet som kan visa sig på olika sätt, där den maskulina och feminina principen lätt kan byta plats med varandra. I sitt ursprung finns ingen kamp mellan dessa krafter utan de befinner sig i total harmoni. På grund av vår prägling kan vi hamna i kamp dem emellan, både i det inre och yttre. Att komma i kontakt med de den ursprungliga essensen av dessa krafter innebär slutet på kampen och motståndet, att få frid.

Balans

Helheten är alltid beroende av balans. Det gäller universum i stort liksom det är viktig för vår hälsa och i vårt dagliga liv. Det är bra att motionera men om vi skulle träna jämt skulle träningen till sist bryta ned kroppen istället för att bygga upp den. Du måste ha en jämvikt mellan kreativitet och handlingskraft, i annat fall kanske du sprutar ut idéer men inte har kraft att genomföra dem. Är du full av handlingskraft men saknar kreativitet förblir du stillastående i livet eller blir beroende av andras idéer. -Men tänk om du då bara blir ett redskap för att uppfylla andras mål?

Alla egenskaper balanserar upp mot varandra. Det anses ofta vara positivt att vara generös men om du var alltför generös skulle du snart bli utfattig och beroende av andra för att försörja dig. Generositeten måste balanserar upp mot snålheten. Att vara generös kan alltså vara både bra och dåligt, liksom snålheten.

Att lära sig var gränsen går när ett tillstånd är uppbyggande alternativt nedbrytande är oerhört betydelsefullt.

Du är navet i ditt eget liv, när du är i balans, blir också flödet i ditt livshjul mer harmoniskt.

Konststycket är att förstå hur allt hänger samman, att bli medveten om helheten.

Innan vi återfått balansen i livet kan vi inte använda den; när vi väl återfått balansen i livet behöver vi den inte.

Rörelse

Vi lever i en tvåpolig värld, i en enpolig värld skulle det inte finnas någon rörelse. Jorden har en en plus-och minuspol, liksom människan, och allt i universum. Rörelse är den fjärde dimensionen i verklighetens uppbyggnad som vi kallar tid men tid är egentligen inget annat är massa i rörelse. För att tiden ska existera måste det finnas någon som observerar de förändringar som sker.