Vems känsla känner du?

Är känslan din eller någon annans?

Oavsett om du känner dig ledsen eller glad kan det vara så att du snappat upp någon annans känsla. Det har nämligen visat sig att känslor är smittsamma och påverkar oss, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Känslor påverkar både på individnivå och kollektivt, ibland i flera led.

Det är kanske inte någon nyhet att vi påverkas av varandras känslolägen men experiment* har visat att positiva känslor inte bara påverkade miljön på arbetsplatser utan också fick stor betydelse för samarbetsviljan och hur bra beslut som fattades. Frånvaron av positiva känslor ledde till dåliga val och beslut. Det visade sig att känslor inte bara överförs från person till person utan har en långt djupgående verkan på t ex ett företags resultat och vinster.

Känslor överförs konstant på en subtil nivå mellan oss som individer, grupper och till och med hela organisationer. Vi människor är flockdjur och behovet av att knyta an till andra gör också att vi lätt tar till oss och känner in våra medmänniskors känslor.

När vi känner in och upplever andras känslor påverkar det inte bara sinnesstämningen utan också vår fysiologiska kropp. Att vistas i positiva eller negativa miljöer påverkar därmed på sikt vår hälsa. Det är inte bara känslor som överförs vid möten med andra människor utan det kan likväl vara tankegångar och gester som vi tar efter.

Vid studier** har man funnit att vi påverkas även av människor som vi inte ens känner. Lycka kan smitta upp till tre separationsgrader, vilket innebär att du inte bara påverkas av dina nära vänner (1:a graden), dina vänners vänner (2:a graden) utan också dina vänner vänners vänner (3:e graden).

Vi har en tendens att dras till de personer som vi känner samhörighet med, vilket innebär att lyckliga personer dras till andra lyckliga personer. Det blir som kluster av lycka, som växer i styrka, då lycka är socialt smittsam. Samma fenomen uppstår även till lyckans motsats. Det är svårt att vara lycklig i destruktiva och negativa miljöer.

De människor som vi har i vår närmiljö och som vi har regelbunden kontakt med bestämmer till stor del hur lyckliga vi är. Om vi t ex har en lycklig granne har det en stor påverkan på vårt egna välbefinnande och lycka.

Vi är alla en produkt av den miljö vi är en del utav, vilket också innebär att våra nära relationer har störst påverkan på vårt välbefinnande och vårt hälsotillstånd. Vi är inte separerande, utan integrerar och sammansmälter med vår omgivning. Vi både påverkar och påverkas av varandras sinnestillstånd, tankegångar och beteenden.

Vår inre värld påverkar vår yttre värld och tvärtom. Det vi upplever kanske inte tillhör oss utan är färgad av andras känslor och upplevelser. -Vems känslor upplever du, egentligen? -Hur vet du att känslan tillhör dig?

Känslor har tidigare betraktats som individuella men det har snarast visa sig vara ett komplext samspel av influenser mellan oss själva och andra. Livet är inte en monolog, utan ett pågående samtal, där vi alltid är i relation till någon eller något annat.

Den viktigaste faktorn för lycka är inte hur mycket svårigheter man möter i livet utan hur man reagerar på dessa svårigheter.

Kan du känna av stämningen i ett rum, även efter att personerna lämnat rummet? Om starka känslor har förekommit i en miljö är det inte ovanligt att vi känner av dessa energier, då dessa kan ligga kvar. Vi kan till och med uppleva fysiologiska symptom, utan att vi är medvetna om att vår kropp reagerar på något som ligger utanför oss.

Hur tror du vi påverkas av det sociala rummet på nätet? Kan en grupp på Facebook påverka vårt välbefinnande?

*När artikeln Why does affect matter in organizations? publicerades av Barsades och Gibson skakade det om affärsvärlden.

**Christakis och Fowler har studerat och kartlagt mer än 12000 personer som på ett och annat sätt var oupplösligen förenade med varandra.